Klauzula informacyjna

TCA
Broker Ubezpieczeniowy Sp. zo.o.
26-600 Radom
ul. Malczewskiego 13/6
tel.: 48 363 36 96
fax: 48 362 34 38
www.tca-broker.pl

Od:  TCA Broker ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6, NIP 796-297-85-11,

Regon 367626123, zwanym dalej TCA Broker

                                                                             INFORMACJE

Wypełniając obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, niniejszym informuję, iż:

1) TCA Broker jestbrokerem ubezpieczeniowym, a firma pod którą wykonuję działalność to TCA Broker ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6.

2) TCA Broker posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, nr zezwolenia 2564/20 i wpisany do Rejestru Brokerów.

3) Zezwolenie 2564/20 stanowi Załącznik do niniejszego dokumentu.

4)Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do Rejestru Brokerów jest następujący: rpu.knf.gov.pl

6) TCA Broker nie posiada akcji ani udziałów żadnego zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7) Z tytułu wykonywania czynności brokerskich, TCA Broker uzyskuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń, w postaci prowizji.

8) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i w przypadku klientów będących osobami fizycznymi możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, na zasadach wskazanych poniżej:

8.1. Klientowi, tj. poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, zleceniodawcy gwarancji ubezpieczeniowej,   uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nie posiadającą osobowości prawnej  przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez TCA Broker w zakresie nie związanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową (dalej jako:„reklamacja”).

8.2. Niezależnie od powyższego uprawnienia, Klientowi przysługuje w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej prawo do złożenia reklamacji, która rozpatrywana jest przez zakład ubezpieczeń, a także prawo do złożenia skargi oraz wniosku o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania powyższych środków określone są przez zakład ubezpieczeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub w innych dokumentach.

8.3. Reklamacja, o której mowa w pkt. 8.1 może być złożona:

a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie TCA Broker(adres: ul. Malczewskiego 13/6) albo przesyłką pocztową na adres siedziby,

b) ustnie – telefonicznie na numer  48 363 36 96 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie TCA Broker,

c) w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@tca-service.pl.

8.4 Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę klienta, jego adres do korespondencji oraz nr telefonu klienta.

8.5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta wynikających z reklamacji niezwiązanej z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, przysługuje mu prawo do:

a) złożenia skargi do Rzecznika Finansowego, (dotyczy to Klienta będącego osobą fizyczną),

b) wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl/)  (dotyczy to Klienta będącego osobą fizyczną), 

c) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, gdzie pozwanym winna być TCA Broker.

9. Na podstawie udzielonego brokerowi ubezpieczeniowemu pełnomocnictwa, broker zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy potrzeb klienta oraz udzielenia rekomendacji, a także innych czynności uzgodnionych z klientem.   Umowa ubezpieczenia z wybranym przez klienta Zakładem Ubezpieczeń zawierana jest pomiędzy klientem a Zakładem Ubezpieczeń. Wynagrodzenie brokera wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń.

10. TCA Broker świadczy usługi bezpośrednio lub na odległość. W przypadku świadczenia usług na odległość, kontrahent będący konsumentem nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy kontakt następuje za pomocą telefonu, klient ponosi opłaty za połączenie według taryfy operatora, a w przypadku, gdy kontakt następuje drogą pocztową, kontrahent ponosi opłaty zgodnie z taryfikatorem dostawcy usług pocztowych.

11.Informacje dotyczące istotnych właściwości i przedmiotu świadczenia z umowy ubezpieczenia, zasad zapłaty składki,  kosztów, terminu i sposobu świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia, terminu w jakim oferta Zakładu Ubezpieczeń jest wiążąca, prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa ubezpieczenia, miejsca i sposobu składania reklamacji w zakresie związanym z zawartą umową ubezpieczenia, możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z umowy ubezpieczenia, prawa wypowiedzenia umowy, o ile przysługuje, w odpowiednich przypadkach – istnienia funduszu gwarancyjnego, języku stosowanym w relacjach z konsumentem, prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, zawarte są w umowie ubezpieczenia, w tym m.in. w odpowiednich dla danej umowy ubezpieczenia – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu.

12. Konsument, który zawarł na odległość umowę o świadczenie usług brokerskich, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.  Odstąpienie od umowy o świadczenie usług  brokerskich nie powoduje odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

13. Językiem stosowanym w relacji przedsiębiorcy z kontrahentem jest język polski.

14. Prawem właściwym, które stanowi podstawę do stosunków TCA Broker z kontrahentem przed zawarciem umowy jest prawo polskie.

15. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej lub przemiennej Kodeksu Postępowania Cywilnego.