TCA Broker

Witaj! Przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia specjalnie dla Ciebie!
Wybrałeś Kierunek medyczny Uzupełnij dane osoby zgłaszającej osobę Ubezpieczoną
Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym albo studentem samodzielnie opłacającym składkę – wpisz swoje dane.
Okres ubezpieczenia: 21.05.2024 - 30.09.2023r Łączna składka roczna: 75.00 Imię: Drugie imię: Nazwisko: Telefon: PESEL: Data urodzenia:
Adres:Adres do korespondencji:Adres e-mail:
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

Pakiet 1.

Opcja podstawowa


– 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ
– uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

Składka ryczałtowa za ryzyko
/ 75PLN

/ suma ubezpieczenia
50 000 PLN

leczenia po ekspozycji
/ suma ubezpieczenia
31 000 PLN

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe
uszczerbek na zdrowiu
w wyniku NW
1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu (500 zł), max 100% SU uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie

Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW
100% SU za NW uważa się również

zawał serca i udar mózgu!

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
dodatkowe świadczenie

100% SU

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz

 

 koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

 

 

 

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego

 

 

zdarzenia w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy 20% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia
pogryzienie przez psa,

 

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

 

2% SU

jednorazowe świadczenie

 

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
w wyniku NW
1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem 5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny) 5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia

Opcje dodatkowe


Opcja dodatkowa: Wysokość świadczenia Suma Ubezpieczenia
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku NW

(świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu)

1% SU

za każdy dzień

10 000 zł
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) 1% SU                                za każdy dzień 10 000 zł
Opcja Dodatkowa D6 – Poważne Choroby:

nowotwór złośliwy

paraliż

niewydolność nerek

transplantacja głównych organów

poliomyelitis

utrata mowy

utrata słuchu

utrata wzroku

anemia aplastyczna

stwardnienie rozsiane

cukrzyca typu I

niewydolność serca

choroba autoimmunologiczna

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 

 

100% SU

w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot kosztów do 100% SU rehabilitacja nie więcej                   niż 1.000 zł  

10 000 zł

Opcja Dodatkowa D11 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% sumy ubezpieczenia/ za każdy dzień  

3 000 zł

Opcja Dodatkowa D12 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca jednorazowo 100% SU  

1 000 zł

Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 300 zł za każdy ząb  

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU  

150 zł

Opcja Dodatkowa D15 – ASSISTANCE EDU PLUS: zgodnie z OWU 5 000 zł
dla ucznia lub studenta                                                  indywidualne korepetycje

 

do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW, warunek: Ubezpieczony uczeń lub student uległ NW, który spowodował niezdolność do nauki minimum 7 dni (udokumentowane zaświadczeniem lekarskim)
dla personelu placówki oświatowej                                       pomoc rehabilitacyjna

 

do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego NW

warunek: Ubezpieczony pracownik personelu placówki oświatowej uległ NW, który spowodował niezdolność do wykonywania pracy na minimum 7 dni (udokumentowane zwolnieniem lekarskim L4); lekarz prowadzący leczenie zlecił rehabilitację

 

pomoc medyczna

wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny
pomoc informatyczna

 

zdalna konfiguracja dowolnego programu pocztowego

wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze pakietu MS Office, wsparcie merytoryczne w obsłudze kanałów Social Media, wsparcie merytoryczne i techniczne w systemach operacyjnych Windows oraz Mac

doradztwo w zakresie doboru nowego urządzenia

pomoc w ustawieniu kontroli rodzicielskiej

Opcja Dodatkowa D19 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego zwrot do 100% SU,

śmierć w wyniku NW

 

5 000 zł

Opcja Dodatkowa D21 – koszty dostosowania mieszkania lub pojazdu po NW

dostosowanie wnętrza mieszkania do potrzeb Ubezpieczonego jako osoby niepełnosprawnej w wyniku NW

 

dostosowanie pojazdu do potrzeb Ubezpieczonego jako osoby niepełnosprawnej w wyniku NW

zwrot do 100% SU  

 

 

10 000 zł

Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji zwrot do 100% SU 31 000 zł
Hejt Stop świadczenie zgodnie z OWU 5 000 zł

Postanowienia dodatkowe i odmienne
od ogólnych warunków ubezpieczenia edu plus

Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r.

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.03.2020 r.

§ 1

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

w § 11 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„ 5) Opcja Dodatkowa D5 – pobyt  w  szpitalu  w  wyniku choroby –   świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,  począwszy  od  drugiego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem pobytu w szpitalu minimum 3 dni, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 60 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

w § 11 ust. 1 pkt 25) otrzymuje brzmienie:
„25) Opcja Dodatkowa D25 – koszty leczenia po ekspozycji – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości:
– 3 000 zł na  konsultacje specjalistyczne po ekspozycji oraz  badania diagnostyczne po ekspozycji oraz
– 8 000 zł na profilaktykę lekową po ekspozycji pod warunkiem iż koszty leczenia:
a) powstały po ekspozycji, do której doszło podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu w czasie zdobywania – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego,
b) zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ekspozycji;
Dodatkowo w przypadku zakażenia wirusem HIV lub WZW pomimo przejścia kuracji profilaktyki lekowej po ekspozycji, wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 10 000 zł, bez względu na rodzaj i liczbę zdiagnozowanych wirusów WZW i HIV.
Wskazane powyżej limity stanowią górną granicę odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia, do których doszło podczas okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.”

Aby przystąpić do ubezpieczenia
należy się zalogować.

/ Nie posiadasz konta? Zarejestruj się!

Logowanie

Zarejestruj się

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Trwa przekierowanie do płatności...
Aby poprawnie wystawić polisę, potrzebujemy kilku Twoich zgód: Ogólne Warunki UbezpieczeniaOgólne Warunki Ubezpieczenia OC
Składka za osobę 75.00