Regulamin

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA SERWISU BEZPIECZNY STUDENT Z TCA

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa w szczególności:
  1. Zakres i rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną przez TCA Broker ubezpieczeniowy Sp.  z o.o., zwanym dalej TCA,
  2. Sposób i zasady korzystania z serwisu internetowego  BEZPIECZNY STUDENT Z TCA
 2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego BEZPIECZNY STUDENT Z TCA.
 3. Serwis internetowy BEZPIECZNY STUDENT Z TCA ma charakter zamknięty. Mogą z niego korzystać wyłącznie Studenci/Słuchacze Uczelni, z którą TCA zawarł umowę w przedmiotowym zakresie.
 4. W momencie rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego BEZPIECZNY STUDENT Z TCA, tj. w momencie rejestracji w Serwisie internetowym, Student zawiera z TCA Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rejestracja w Serwisie internetowym jest jednoznaczna z umocowaniem TCA do reprezentowania interesów Studenta wobec Ubezpieczyciela.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą internetową rozwiązuje się gdy:

– Student zrezygnuje z Usług i wyśle do TCA drogą e’mailową stosowne oświadczenie

– Student zażąda usunięcia swoich danych osobowych

– z chwilą wygaśnięcia Umowy między Uczelnią a TCA.

SPIS TREŚCI:

 1. Podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną
 4. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia
 5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia
 6. Składka
 7. Dane osobowe
 8. Reklamacje
 9. Odpowiedzialność
 10. Podsumowanie

 1. Podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną

Podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na zlecenie Uniwersytetu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

TCA Broker ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6, 26-600 Radom,

KRS 0000682884

NIP 7962978511

Regon 36766123

Zezwolenie KNF 2564/20

2. Pojęcia użyte w Regulaminie

Deklaracja – formularz z oświadczeniem woli Studenta o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia w wybranym przez Studenta zakresie ochrony ubezpieczeniowej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczyciela, które są integralną częścią Umowy Ubezpieczenia i regulują wszystkie zasady nie zwarte w warunkach Umowy Ubezpieczenia i Warunkach Szczególnych Umowy Ubezpieczenia

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i jej warunki oraz strony Umowy

Program Ubezpieczeniowy – program i zakres ochrony ubezpieczeniowej przygotowany i wynegocjowany przez TCA na zlecenie UKSW dla Studentów Uniwersytetu

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Serwis internetowy – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW[1]. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje.

Składka – świadczenie pieniężne w określonej kwocie należne Ubezpieczycielowi za wybrany zakres/wariant ubezpieczenia. Opłacenie składki jest warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia i uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.

Szczególne warunki ubezpieczenia – warunki uzyskane w drodze negocjacji z Ubezpieczycielem, które są uzupełnieniem Ogólnych warunków ubezpieczenia i maja przed nimi pierwszeństwo.

Ubezpieczający – podmiot zawierający Umowę Generalną na rzecz Ubezpieczonych/Studentów z Ubezpieczycielem, tj. Uniwersytet imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego …

Ubezpieczony – Student/Słuchacz, który złożył Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w wybranym przez siebie zakresie/wariancie

Ubezpieczyciel – Interrisk TU SA VIG, wybrany w drodze negocjacji przez TCA i UKSW

Umowa Generalna – umowa grupowego ubezpieczenia zawarta między UKSW a Interrisk TU SA VIG na rzecz Ubezpieczonych /Studentów/Słuchaczy regulująca zakres ubezpieczenia, zasady współpracy, płatności składek, wzajemnych rozliczeń; jej integralną częścia sa ogólne i szczcególne warunki ubezpieczenia odrębne dla każdego ryzyka.

Usługi – usługi świadczone droga elektroniczną przez TCA

Ustawa oświadczeniu usług droga elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. 2019 poz. 123 z późniejszymi zmianami

Użytkownik/Student – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego.

3. Usługa świadczona drogą elektroniczną

TCA świadczy usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego/dystrybucji ubezpieczeń z użyciem Serwisu internetowego na rzecz Studentów, która zawiera między innymi czynności:

– administrowania i utrzymania Serwisu internetowego w tym kont Użytkowników /Studentów oraz udostępnia na stronie serwisu wszelkie dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia z możliwością ich pobrania

– przyjmuje deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia

– przekazuje ubezpieczycielowi Deklaracje przystąpienia

– przyjmuje składki od Studentów

– przekazuje składki Ubezpieczycielowi

– przesyła elektronicznie Polisy na adresy e’mailowe Studentów podane w Deklaracji.

Usługa nie obejmuje czynności związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.

4. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia

Etapy przystąpienia do ubezpieczenia:

 1. Zapoznanie się z regulaminem, z programem ubezpieczenia, wariantami/pakietami ubezpieczenia i różnicami występującymi pomiędzy nimi, ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia
 2. Zarejestrowanie się w Serwisie internetowym
 3. Złożenie deklaracji przystąpienia – jest ono jednoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem oraz zaakceptowaniem warunków ubezpieczenia
 4. Dokonanie wpłaty należnej Składki na wskazane konto TCA kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem DOTPAY
 5. Otrzymanie drogą e’mailową automatycznie wygenerowaną przez Serwis internetowy wiadomość potwierdzającą poprawność procesu.
 6. Potwierdzenie przystąpienia do umowy wygeneruje się niezwłocznie po potwierdzeniu wpływu składki we właściwej wysokości
 7. Wygenerowanie Polisy/Umowy ubezpieczenia – zostanie ona dostarczona drogą elektroniczna na podany przez Studenta w Deklaracji adres e’mailowy.

Użytkownik/Student ma możliwość przez swoje indywidualne konto:

– sprawdzić status sprawy

– ma dostęp do swoich dokumentów

– może edytować swoje dane osobowe

– zmieniać hasło dostępu

5. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wygenerowania automatycznego potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia przez Serwisinternetowy. Warunkiem odstąpienia jest złożenie TCA oświadczenia w formie pisemnej. W sytuacji odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczycielowi należy się skłądka za wykorzystany czas ochrony.

6. Składka

Składka należna ubezpieczycielowi jest zależna od wybranego zakresu/wariantu ubezpieczenia, które są opisane w Programie ubezpieczeniowym.

Składka jest określona w PLN i jest wartością brutto (usługa ubezpieczeniowa jest zwolniona z podatku VAT).

Opłacenie składki jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do ubezpieczenia i uzyskania ochrony.

7. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia
 2. Użytkownik/Student ma prawo do ich wglądu i edytowania oraz usunięcia.
 3. TCA ochroni dane osobowe Użytkowników.
 4. TCA przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu obsługi i realizacji procesu zawarcia i zarządzania zawartymi Umowami ubezpieczenia na podstawie Umowy Generalnej. Będą one przekazane Ubezpieczycielowi oraz UKSW.
 5. Szczegółowe informacje zawiera Polityka Prywatności

8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Usługą dotyczące niezgodności danych na Polisie z danymi podanymi w Deklaracji, braku potwierdzenia przystąpienia do umowy ubezpieczenia, generowania automatycznych powiadomień lub innymi nieprawidłowościami Uzytkownik ma prawo zgłosić do TCA za pośrednictwem e’maila.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać:

– Dane Ubezpieczonego, w tym adres, numer telefonu, adres e’mailowy

– informacje na temat niezgodności lub problemu

Reklamacje bez powyższych danych nie będą rozpatrywane

3. Odpowiedzi na reklamację TCA udzieli niezwłocznie i nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych. Jeśli problem nie będzie mógł być usunięty w tym terminie TCA poinformuje o możliwym terminie rozpatrzenia reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany adres e’mailowy Użytkownika/Studenta zgłaszającego reklamację.

5. Reklamacje, skargi i zażalenia, które nie dotyczą świadczenia usług drogą elektroniczną należy  składać bezpośrednio do TU Interrisk SA VIG

6. Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

9. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik/Student jest zobowiązany do podania danych dokładnych i prawdziwych.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika/Studenta z Usług niezgodnie z Regulaminem, ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub wprowadzenia TCA w błąd, Użytkownik /Student ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki takiego działania. TCA w takich sytuacjach może dochodzić swoich praw na drodze cywilnej lub karnej i ma prawo w takiej sytuacji użyć danych osobowych Użytkownika/Studenta do dochodzenia swoich praw.
 3. TCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne uzupełnienie Deklaracji, podanie fałszywych danych lub danych osób trzecich, za korzystanie z Serwisu niezgodnie z Regulaminem, za czas realizacji przelewów przez Banki oraz inne zdarzenia losowe, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Usługi.
 4. TCA może zawiesić czasowo działanie Serwisu w sytuacjach wykrycia nieprawidłowości w jego działaniu w celu naprawienie tych nieprawidłowości.
 5. TCA oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczonych w Serwisie, które nie są Umową Ubezpieczenia lub ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. Pozostałe treści mają charakter reklamowy, zawierają uproszczone hasła i informacje ogólne i  nie stanowią oferty w rozumieniu K.C.
 6. TCA nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z używania podczas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego przeglądarek internetowych nie posiadających aktualnego wsparcia technicznego, nielegalnego oprogramowania lub braku zabezpieczenia sieci.

10. Podsumowanie

 1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług droga elektroniczną TCA będzie się starać rozstrzygać polubownie
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa
 3. Regulamin niniejszy został przyjęty przez TCA  w dniu 09.09.2021 roku. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu będą umieszczane na stronie Serwisu internetowego.
 4. TCA informuje, że wszelkie treści i materiały umieszczone na stronie internetowej Serwisu należą do TCA i TCA ma do nich wszelkie prawa autorskie. Wykorzystywanie ich bez zgody TCA w innym celu niż zawarcie umowy ubezpieczenia, udostępnianie treści osobom nieuprawnionym i inne rozpowszechnianie jest zabronione i obarczone negatywnymi skutkami prawnymi.